Situasjonskart

Reguleringsforhold

Eiendommen er regulert av reguleringsplan «Måna Øst- Endring av reguleringsplan» med ikrafttredelse 19.06.2017, og har formålet Byggeområde for annet kombinert formål (forretning/industri/lager).

Området kan nyttes til forretning/industri/lager med tilhørende anlegg i samsvar med kommuneplanens forutsetninger. Med forretning menes handel med plasskrevende varer som biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer, salg fra planteskoler/hagesentre og lignende.

Etablert virksomhet ved planens vedtak med forretninger med plasskrevende varer i kombinasjon med detaljvarehandel av varetyper som i hovedsak er direkte relatert til tillatte plasskrevende varetyper, inntil 3 4400 m2 av tillatt bruksareal, kan videreføres, eller erstattes med tisvarende virksomhet, under forutsetning at dette ikke genererer mer trafikk.

Comments are closed.